Zasady i warunki

1. Ogólne

1.1. Witamy na stronie https://tokentact.net/ („Witryna”).

Nasza poczta info@tokentact.net

1.2. Witryna zawiera informacje o platformach stron trzecich ( „Platformy stron trzecich”) do handlu ( „Usługi”).

1.3. Niniejsze warunki użytkowania ( „Warunki”) regulują korzystanie z Witryny lub Usług przez użytkownika ( Użytkownik ). Użytkownik powinien uważnie przeczytać niniejsze Warunki w całości przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem a operatorem Witryny, a jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z postanowień niniejszych Warunków, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny. Korzystając z Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na Warunki, z okresowymi zmianami.

Niniejsze Warunki obejmują naszą Politykę prywatności, a wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, Użytkownik potwierdza, że akceptuje i zgadza się również na naszą Politykę prywatności (możesz zapoznać się z naszą Polityką prywatności, klikając tutaj).

2. Kwalifikowalność

2.1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Witryny wyłącznie pod warunkiem przestrzegania wszystkich poniższych postanowień:

2.1.1. Masz co najmniej 18 lat;

2.1.2. Użytkownik ma prawo, upoważnienie i zdolność do zawarcia niniejszych Warunków oraz do przestrzegania wszystkich warunków niniejszych Warunków;

2.1.3. Użytkownikowi nie zabrania się korzystania z Witryny i/lub Usług zgodnie z prawem kraju, w którym zamieszkuje lub znajduje się podczas korzystania z Witryny.

2.2. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących legalności Witryny i/lub Usług i/lub korzystania z Witryny i/lub Usług przez jakąkolwiek osobę i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne korzystanie z Witryny i/lub Usług przez Użytkownika.

3. Ograniczone terytoria

3.1. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego, możemy, według własnego uznania, ograniczyć dostępność Witryny i/lub Usług (lub jakiejkolwiek ich części) do: (i) dowolnych Użytkowników na dowolnym terytorium ( „Terytoria Zastrzeżone”) oraz (ii) osób, co do których mamy uzasadnione przekonanie, że mogą narazić nas na ryzyko prawne, regulacyjne, reputacyjne lub ekonomiczne.

3.2. Możemy nałożyć dodatkowe wymagania lub warunki przed zaakceptowaniem Użytkowników zamieszkałych w określonych krajach lub pochodzących z określonych krajów, według naszego wyłącznego uznania. Ponadto przyjmuje się do wiadomości, że w przypadku podróży Użytkowników na Terytoria Zastrzeżone, Witryna i/lub Usługi mogą być tam niedostępne i/lub zablokowane.

4. Działania zabronione

4.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Witryny i Usług w sposób pełen szacunku i zobowiązuje się nie korzystać z nich:

4.1.1. Łączenie się z Witryną i/lub korzystanie z Witryny w celu przesyłania, pobierania, rozpowszechniania, publikowania lub transmitowania (a) informacji lub innych materiałów w sposób naruszający jakiekolwiek prawa, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do ochrony prywatności lub jakiekolwiek inne prawa; (b) informacji lub innych materiałów, których publikacja lub wykorzystanie jest zabronione, ponieważ stanowią one groźbę, krzywdę, zniewagę, oszczerstwo, zniesławienie, rasizm lub nieodpowiednie treści; (c) informacji lub innych materiałów zawierających wirusy lub inne oprogramowanie, które może uszkodzić systemy komputerowe firmy lub osób trzecich, lub w sposób, który może ograniczyć lub uniemożliwić innym korzystanie z Witryny; (d) informacje lub inne materiały naruszające jakiekolwiek prawo; lub (e) informacji lub innych materiałów zawierających reklamy jakiegokolwiek rodzaju bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;

4.1.2. Usuwać lub modyfikować jakichkolwiek przypisań, informacji prawnych lub innych oznaczeń lub etykiet zastrzeżonych w Witrynie;

4.1.3. Korzystanie z Usług przy użyciu interfejsu innego niż Witryna;

4.1.4. Zakłócać korzystania z Witryny i/lub Usług przez innych Użytkowników;

4.1.5. Korzystania z botów lub innych zautomatyzowanych metod uzyskiwania dostępu do Witryny i/lub Usług lub korzystania z nich;

4.1.6. Przesyłanie lub przekazywanie (lub próba przesłania lub przekazania), bez naszej wyraźnej zgody, jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przekazywania informacji, w tym między innymi robaków internetowych, plików cookie lub innych podobnych urządzeń szpiegujących;

4.1.7. Angażowanie się w „kadrowanie”, „tworzenie kopii lustrzanych” lub w inny sposób symulowanie wyglądu lub funkcji Usług;

4.1.8. Naruszanie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, zachęcanie lub promowanie jakiejkolwiek nielegalnej działalności, w tym między innymi naruszanie praw autorskich, znaków towarowych, zniesławianie, naruszanie prywatności, kradzież tożsamości, hakowanie, łamanie zabezpieczeń lub dystrybucja podrobionego oprogramowania;

4.1.9. Wprowadzać jakichkolwiek zmian i/lub w jakikolwiek sposób ingerować w kod źródłowy Witryny oraz przesyłać jakiegokolwiek oprogramowania i/lub aplikacji, które mogą zaszkodzić lub spowodować szkody dla Witryny lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej;

4.1.10. Dezasemblować, dekompilować lub w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania lub innej technologii zawartej w Witrynie lub wykorzystywanej do świadczenia Usług.

4.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, które mogą nam przysługiwać, w przypadku obaw, że korzystanie z Witryny przez użytkownika nie jest zgodne z postanowieniami niniejszych Warunków lub jakimkolwiek obowiązującym prawem, możemy śledzić korzystanie z Witryny lub Usług przez użytkownika, uniemożliwić użytkownikowi dostęp do Witryny, przekazywać wzorce zachowań użytkownika w Witrynie stronom trzecim oraz podejmować wszelkie inne działania, które możemy uznać za stosowne w celu ochrony swojej własności i/lub praw i/lub praw stron trzecich.

5. Prawa własności intelektualnej

5.1. Witryna i jej zawartość, w tym materiały wideo, tekst, zdjęcia, logo, projekty, muzyka, dźwięk, dane liczbowe, znaki towarowe i wszelkie inne treści zawarte w Witrynie są chronione prawami własności intelektualnej przysługującymi nam lub osobom trzecim.

5.2. W stosunkach między nami a użytkownikiem zachowujemy wszelkie prawa, tytuły i udziały w Witrynie i Usługach. Korzystanie z Witryny i/lub Usług nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej zawartych w Witrynie i/lub Usługach, innych niż prawo do korzystania z Witryny i/lub Usług zgodnie z warunkami niniejszych Warunków.

5.3. Użytkownik może korzystać z Witryny i/lub Usług wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

5.4. Użytkownik nie będzie modyfikować, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego, kopiować, przenosić, tworzyć dzieł pochodnych, wynajmować, udzielać sublicencji, dystrybuować, reprodukować, ponownie publikować, skrobać, pobierać, wyświetlać, przesyłać, publikować, wynajmować lub sprzedawać w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, wykorzystywać w jakimkolwiek celu innym niż korzystanie z Witryny lub Usług zgodnie z Warunkami lub w inny sposób wykorzystywać jakiejkolwiek zawartości Witryny bez naszej wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1. Użytkownik korzysta z Witryny i/lub Usług na własne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z Witryną i Usługami oraz korzystaniem z nich przez użytkownika, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, tytułu prawnego, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw, użyteczności, autorytetu, dokładności, kompletności i aktualności. W związku z tym Usługi, w tym wszystkie treści i funkcje udostępniane na Stronie, dostępne za jej pośrednictwem lub wysyłane z niej, są świadczone „w stanie, w jakim się znajdują”, „w miarę dostępności” i „ze wszystkimi wadami”.

6.2. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek (a) błędów, pomyłek lub nieścisłości jakichkolwiek treści zawartych w Witrynie; (b) przerwy lub zaprzestania transmisji do lub z Witryny lub za pośrednictwem Usług; (c) wszelkich błędów, wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do lub za pośrednictwem Witryny lub Usług przez osoby trzecie.

6.3. Użytkownik zgadza się zwolnić nas z odpowiedzialności za wszelkie straty spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez użytkownika i/lub jakąkolwiek inną osobę trzecią, w odniesieniu do Witryny i/lub Usług, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie swoje decyzje podjęte w oparciu o zawartość Witryny i/lub Usług.

6.4. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wtórne szkody, w tym utracone zyski lub utracone dane wynikające z korzystania przez użytkownika z Witryny i/lub Usług lub innych materiałów dostępnych w Witrynie lub pobranych z Witryny lub w ramach Usług, niezależnie od tego, czy są one oparte na gwarancji, umowie, czynie niedozwolonym lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej i niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, a w przypadkach, w których organ sądowy uzna nas za odpowiedzialnych, jego odpowiedzialność nie przekroczy 100 USD. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w danej jurysdykcji.

6.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne linii telefonicznych lub sieciowych, systemów komputerowych online, serwerów lub dostawców, sprzętu, oprogramowania, awarie spowodowane problemami technicznymi lub natężeniem ruchu w Internecie (lub niedostępnością Internetu) lub niekompatybilnością między Witryną lub Usługami a przeglądarką i/lub innym sprzętem Użytkownika. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani ryzyka za korzystanie z Internetu przez użytkownika.

7. Usługi lub treści stron trzecich

7.1. Podczas korzystania z Usług użytkownik może przeglądać treści lub usługi dostarczane przez osoby trzecie, w tym reklamy i recenzje dotyczące Platform osób trzecich.

7.2. Nie kontrolujemy, nie zatwierdzamy ani nie przyjmujemy takich treści lub usług i mogą one nie zawsze być dokładne lub aktualne.

7.3. W związku z tym zalecamy niezależną weryfikację wszystkich informacji przed poleganiem na nich, a wszelkie decyzje lub działania podjęte na podstawie takich informacji są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

8. Linki

8.1. Witryna może zawierać łącza, treści, reklamy, promocje, logo i inne materiały innych witryn internetowych lub oprogramowania, które są kontrolowane lub oferowane przez strony trzecie („Łącza”). Przestrzegamy użytkownika, aby upewnił się, że rozumie ryzyko związane z korzystaniem z takich witryn internetowych, oprogramowania lub materiałów przed pobraniem, użyciem, poleganiem lub zakupem czegokolwiek za pośrednictwem tych witryn internetowych lub oprogramowania lub w oparciu o takie materiały. Takie łącza są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika i użytkownik zgadza się, że w żadnym wypadku nie będzie pociągał nas do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych w innych witrynach internetowych lub oprogramowaniu.

8.2. Włączenie linków do Witryny nie stanowi poparcia, autoryzacji, sponsorowania, powiązania ani żadnego innego związku między nami a tymi witrynami, oprogramowaniem lub ich operatorami.

8.3. Nie sprawdziliśmy żadnego lub wszystkich takich linków i nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek zawartość stron internetowych lub oprogramowania, do którego się odnoszą. Przestrzegamy użytkownika, aby upewnił się, że rozumie ryzyko związane z korzystaniem z takich witryn internetowych lub oprogramowania przed pobraniem, użyciem, poleganiem lub zakupem czegokolwiek za pośrednictwem tych witryn internetowych lub oprogramowania. W żadnym wypadku użytkownik nie będzie pociągał nas do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na innych stronach internetowych.

8.4. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z warunkami i zasadami obowiązującymi na stronach internetowych osób trzecich i zdecydowanie zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi przed nawiązaniem kontaktu z takimi osobami trzecimi

9. Różne

9.1. Możemy, według własnego uznania, od czasu do czasu zmieniać, modyfikować lub zaprzestać świadczenia dowolnej z Usług i/lub wprowadzać nowe Usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika wynikające z takich wprowadzonych zmian, a Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec nas w tym zakresie.

9.2. Od czasu do czasu możemy modyfikować niniejsze Warunki. Gdy to zrobimy, powiadomimy użytkownika, publikując najbardziej aktualną wersję i zmieniając datę u góry tej strony, a wszelkie modyfikacje wejdą w życie natychmiast po takiej publikacji. Dalsze korzystanie z Witryny po wejściu w życie jakichkolwiek zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmienione Warunki.

9.3. Użytkownik zgadza się, że przesyłanie informacji do lub z Witryny nie tworzy między nimi żadnych relacji odbiegających od tych określonych w niniejszych Warunkach.

9.4. Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności, ze zmianami wprowadzanymi od czasu do czasu, stanowią jedyne ważne umowy między nami a Użytkownikiem i żadne oświadczenie, obietnica, zgoda lub zobowiązanie, pisemne lub ustne, które nie jest zawarte w Regulaminie lub Polityce Prywatności, nie będzie wiążące dla stron.

9.5. Żadne zaniechanie lub opóźnienie z naszej strony w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka zaradczego na mocy niniejszej Umowy nie będzie działać jako zrzeczenie się go, ani żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek takiego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego nie wyklucza jakiegokolwiek innego lub dalszego jego wykonania lub wykonania jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego.

9.6. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, wówczas takie postanowienie zostanie wyłączone z niniejszych Warunków, a pozostała część niniejszych Warunków będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie zostało wyłączone i będzie wykonalne zgodnie z jego warunkami; pod warunkiem jednak, że w takim przypadku niniejsze Warunki będą interpretowane w taki sposób, aby nadać skuteczność, w największym zakresie zgodnym i dozwolonym przez obowiązujące prawo, znaczeniu i intencji wyłączonego postanowienia określonego przez taki właściwy sąd.

9.7. Możemy przenieść lub scedować dowolne i wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na dowolną osobę trzecią; bez odstępstwa od powyższego, Witryna i/lub dowolne Usługi mogą być obsługiwane przez osoby trzecie. Użytkownik nie może przenosić, cedować ani zastawiać w jakikolwiek sposób swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.