Podmínky a pravidla

1. Obecně

1.1. Vítejte na stránkách https://tokentact.net/ (dále jen „webové stránky“).

Naše pošta info@tokentact.net

1.2. Webové stránky obsahují informace o platformách třetích stran ( „platformy třetích stran“) pro obchodování ( „služby„).

1.3. Tyto podmínky používání (dále jen „podmínky“) upravují vaše („vy“, „váš“ nebo „uživatel“) používání webových stránek nebo služeb. Před použitím Služeb byste si měli tyto Podmínky pečlivě přečíst v plném rozsahu. Vezměte prosím na vědomí, že tyto Podmínky představují právně závaznou dohodu mezi vámi a provozovatelem Webových stránek a že pokud s některým ustanovením těchto Podmínek nesouhlasíte, musíte okamžitě přestat Webové stránky používat. Používáním Webových stránek souhlasíte s Podmínkami v jejich aktuálním znění.

Tyto podmínky zahrnují naše zásady ochrany osobních údajů a souhlasem s těmito podmínkami potvrzujete, že přijímáte a souhlasíte také s našimi zásadami ochrany osobních údajů (naše zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst kliknutím sem).

2. Způsobilost

2.1. Webové stránky jste oprávněni používat pouze v případě, že splňujete všechny následující podmínky:

2.1.1. Je vám nejméně 18 let;

2.1.2. Máte právo, oprávnění a způsobilost uzavřít tyto Podmínky a dodržovat všechny podmínky těchto Podmínek;

2.1.3. Používání Webových stránek a/nebo Služeb vám není zakázáno podle zákonů země, ve které máte bydliště nebo kde se nacházíte, když používáte Webové stránky.

2.2. Neposkytujeme žádná výslovná ani implicitní prohlášení ani záruky týkající se legálnosti Webových stránek a/nebo Služeb a/nebo používání Webových stránek a/nebo Služeb jakoukoli osobou a neneseme odpovědnost za jakékoli nelegální používání Webových stránek a/nebo Služeb Uživatelem.

3. Omezená území

3.1. Aniž by tím byla dotčena obecnost výše uvedeného, můžeme podle vlastního uvážení omezit dostupnost Webových stránek a/nebo Služeb (nebo jejich části) na: (i) jakýmkoli Uživatelům na jakémkoli území ( „Omezená území“) a (ii) o kterých se důvodně domníváme, že by je mohli vystavit právním, regulačním, reputačním nebo ekonomickým rizikům.

3.2. Před přijetím uživatelů s bydlištěm v určitých zemích nebo z určitých zemí můžeme podle vlastního uvážení stanovit další požadavky nebo podmínky. Kromě toho bereme na vědomí, že v případě, že by uživatelé cestovali na omezená území, mohou být Webové stránky a/nebo Služby na těchto územích nedostupné a/nebo zablokované.

4. Zakázané činnosti

4.1. Zavazujete se používat Webové stránky a Služby ohleduplným způsobem a zavazujete se, že nebudete:

4.1.1. Odkazovat na Webové stránky a/nebo používat Webové stránky za účelem nahrávání, stahování, distribuce, publikování nebo přenosu. (a) informace nebo jiné materiály způsobem, který porušuje jakákoli práva, včetně práv duševního vlastnictví, ochrany soukromí nebo jakýchkoli jiných práv; (b) informace nebo jiné materiály, které je zakázáno zveřejňovat nebo používat, protože představují hrozbu, újmu, urážku, pomluvu, hanobení, rasismus nebo nevhodný obsah; (c) informace nebo jiný materiál, který obsahuje virus nebo jiný software, který by mohl poškodit naše počítačové systémy nebo třetí strany, nebo způsobem, který by mohl omezit nebo znemožnit ostatním používání webových stránek; (d) informace nebo jiné materiály, které porušují jakýkoli zákon; nebo (e) informace nebo jiné materiály, které obsahují reklamu jakéhokoli druhu bez našeho předchozího písemného souhlasu;

4.1.2. Odstranit nebo upravit jakékoliv atributy, právní upozornění nebo jiná vlastnická označení nebo štítky na Webových stránkách;

4.1.3. používat Služby pomocí jiného rozhraní než Webové stránky;

4.1.4. narušovat používání Webových stránek a/nebo Služeb ostatními Uživateli;

4.1.5. používat roboty nebo jiné automatizované metody k přístupu na Webové stránky a/nebo Služby nebo k jejich používání;

4.1.6. Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) bez našeho výslovného svolení jakýkoli materiál, který slouží jako pasivní nebo aktivní mechanismus pro shromažďování nebo přenos informací, mimo jiné včetně webových štěnic, souborů cookie nebo jiných podobných špionážních zařízení;

4.1.7. zapojovat se do „rámování“, „zrcadlení“ nebo jiného simulování vzhledu nebo funkce Služeb;

4.1.8. Porušovat platné zákony nebo předpisy, podporovat nebo propagovat jakoukoli nezákonnou činnost, mimo jiné včetně porušování autorských práv, porušování ochranných známek, pomluvy, narušení soukromí, krádeže identity, hackování, prolamování nebo distribuce padělaného softwaru;

4.1.9. Provádět jakékoli změny a/nebo jakýmkoli způsobem zasahovat do zdrojového kódu Webových stránek a nahrávat jakýkoli software a/nebo aplikace, které mohou poškodit nebo způsobit škodu Webovým stránkám nebo jakékoli jiné třetí straně;

4.1.10. rozebírat, dekompilovat nebo jinak zpětně analyzovat jakýkoli software nebo jinou technologii obsaženou na Webových stránkách nebo používanou k poskytování Služeb.

4.2. Berete na vědomí, že aniž by byla dotčena jakákoli jiná naše práva, můžeme v případě, že se obáváme, že Vaše používání Webových stránek není v souladu s ustanoveními těchto Podmínek nebo jakýmkoli platným zákonem, sledovat Vaše používání Webových stránek nebo Služeb, zabránit Vám v přístupu na Webové stránky, předat Vaše vzorce chování na Webových stránkách třetím stranám a podniknout jakékoli další kroky, které budeme považovat za vhodné k ochraně svého majetku a/nebo práv a/nebo práv třetích stran.

5. Práva duševního vlastnictví

5.1. Webové stránky a jejich obsah, včetně videomateriálů, textů, fotografií, log, návrhů, hudby, zvuku, obrázků, ochranných známek a jakéhokoli jiného obsahu obsaženého na Webových stránkách, jsou chráněny našimi právy duševního vlastnictví nebo právy třetích stran.

5.2. Ve vztahu mezi námi a uživatelem si vyhrazujeme veškerá práva, vlastnické právo a podíl na Webových stránkách a Službách. Používání Webových stránek a/nebo Služeb nezakládá pro Uživatele žádná práva duševního vlastnictví obsažená na Webových stránkách a/nebo ve Službách, kromě práva používat Webové stránky a/nebo Služby v souladu s podmínkami těchto Podmínek.

5.3. Uživatel smí používat Webové stránky a/nebo Služby pouze pro osobní a nekomerční účely.

5.4. Bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu nebudete a ani nedovolíte žádné jiné straně upravovat, dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat, kopírovat, přenášet, vytvářet odvozená díla, pronajímat, poskytovat sublicence, distribuovat, reprodukovat v rámečcích, znovu publikovat, škrábat, stahovat, zobrazovat, přenášet, zveřejňovat, pronajímat nebo prodávat v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, vcelku nebo zčásti, používat k jiným účelům než k používání Webových stránek nebo Služeb v souladu s Podmínkami nebo jinak využívat jakýkoli obsah Webových stránek.

6. Omezení odpovědnosti

6.1. Webové stránky a/nebo Služby používáte na vlastní nebezpečí. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se zříkáme všech záruk, výslovných nebo předpokládaných, v souvislosti s Webovými stránkami a Službami a jejich používáním, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vlastnictví, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování práv, užitečnosti, autority, přesnosti, úplnosti a včasnosti. Služby, včetně veškerého obsahu a funkcí zpřístupněných na Webových stránkách, přístupných prostřednictvím Webových stránek nebo odeslaných z Webových stránek, jsou proto poskytovány „tak, jak jsou“, „tak, jak jsou k dispozici“ a „se všemi chybami“.

6.2. Aniž bychom se odchýlili od obecnosti výše uvedeného, nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli (a) chyby, omyly nebo nepřesnosti jakéhokoli obsahu obsaženého na Webových stránkách; (b) přerušení nebo ukončení přenosu na Webové stránky nebo z nich prostřednictvím Služeb; (c) jakýchkoli chyb, virů, trojských koní apod., které mohou být přeneseny na Webové stránky nebo Služby nebo jejich prostřednictvím jakoukoli třetí stranou.

6.3. Souhlasíte s tím, že nás zbavíte odpovědnosti za jakékoli ztráty způsobené přímo či nepřímo vám a/nebo jakékoli jiné třetí straně v souvislosti s Webovými stránkami a/nebo Službami, a nesete výhradní odpovědnost za jakékoli vaše rozhodnutí učiněné na základě obsahu Webových stránek a/nebo Služeb.

6.4. V žádném případě neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli zvláštní, přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, sankčně nahrazované nebo následné škody, včetně ušlého zisku nebo ztracených dat, které vznikly v důsledku vašeho používání Webových stránek a/nebo Služeb nebo jiných materiálů na Webových stránkách nebo stažených z Webových stránek nebo v rámci Služeb, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu nebo jiné právní teorie, a bez ohledu na to, zda jsme byli na možnost těchto škod upozorněni, a v případech, kdy nás soudní orgán shledá odpovědnými, nesmí jeho odpovědnost překročit 100 USD. Výše uvedené omezení odpovědnosti platí v plném rozsahu povoleném zákonem v příslušné jurisdikci.

6.5. Nejsme odpovědní za jakékoli problémy nebo technické poruchy telefonních nebo síťových linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů, hardwaru, softwaru, selhání způsobené technickými problémy nebo přetížením provozu na internetu (nebo nedostupností internetu) nebo nekompatibilitou mezi webovými stránkami nebo službami a vaším prohlížečem a/nebo jiným zařízením. Aniž bychom se odchýlili od obecnosti výše uvedeného, nepřebíráme žádnou odpovědnost ani riziko za vaše používání internetu.

7. Služby nebo obsah třetích stran

7.1. Při používání Služeb si můžete prohlížet obsah nebo služby poskytované třetími stranami, včetně reklam a recenzí týkajících se platforem třetích stran.

7.2. Takový obsah nebo služby nekontrolujeme, neschvalujeme ani nepřijímáme a nemusí být vždy přesné nebo aktuální.

7.3. Proto doporučujeme, abyste si všechny informace před tím, než se na ně spolehnete, nezávisle ověřili a za veškerá rozhodnutí nebo kroky učiněné na základě těchto informací nesete výhradní odpovědnost.

8. Odkazy

8.1. Webové stránky mohou obsahovat odkazy, obsah, reklamy, propagační akce, loga a další materiály jiných webových stránek nebo softwaru, které jsou kontrolovány nebo nabízeny třetími stranami („odkazy“). Upozorňujeme vás, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům spojeným s používáním těchto webových stránek, softwaru nebo materiálů, než začnete tyto webové stránky nebo software vyhledávat, používat, spoléhat se na ně nebo na jejich základě cokoli kupovat. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a souhlasíte s tím, že nás v žádném případě nebudete činit odpovědnými za jakékoli ztráty nebo škody způsobené použitím nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na jiných webových stránkách nebo softwaru.

8.2. Zařazení odkazů na Webové stránky neznamená podporu, autorizaci, sponzorství, přidružení nebo jakékoli jiné spojení mezi námi a těmito webovými stránkami, softwarem nebo jejich provozovateli.

8.3. Žádný z těchto odkazů ani všechny tyto odkazy jsme nezkontrolovali a nejsme zodpovědní za obsah webových stránek nebo softwaru, na který odkazují. Upozorňujeme vás, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům spojeným s používáním těchto webových stránek nebo softwaru, než začnete tyto webové stránky nebo software vyhledávat, používat, spoléhat se na ně nebo si prostřednictvím nich cokoli kupovat. V žádném případě nás nebudete činit odpovědnými za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou použitím nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na jiných webových stránkách.

8.4. Je vaší odpovědností seznámit se s podmínkami a zásadami těchto webových stránek třetích stran a důrazně doporučujeme, abyste si je před zapojením do těchto třetích stran pečlivě prostudovali.

9. Různé

9.1. Podle našeho uvážení můžeme čas od času změnit, upravit nebo ukončit poskytování některé ze služeb a/nebo zavést nové služby. Neneseme odpovědnost za žádnou škodu, která vám vznikne v důsledku takových změn, a v tomto ohledu vůči nám nemáte žádné nároky.

9.2. Tyto podmínky můžeme čas od času změnit. Pokud tak učiníme, oznámíme vám to zveřejněním nejaktuálnější verze a změnou data v horní části této stránky a veškeré změny budou účinné okamžitě po jejich zveřejnění. Pokračováním v používání Webových stránek po nabytí účinnosti jakýchkoli změn se má za to, že s revidovanými podmínkami souhlasíte.

9.3. Uživatel souhlasí s tím, že přenosem informací na webové stránky nebo z nich nevzniká žádný vztah, který by se lišil od vztahů uvedených v těchto podmínkách.

9.4. Tyto Podmínky a Zásady ochrany osobních údajů, ve znění pozdějších změn, představují jediné platné dohody mezi námi a uživatelem a žádné prohlášení, slib, souhlas nebo závazek, ať už písemný nebo ústní, který není obsažen v Podmínkách ochrany osobních údajů, není pro strany závazný.

9.5. Žádné opomenutí nebo prodlení z naší strany při uplatnění jakéhokoli práva, pravomoci nebo opravného prostředku podle těchto smluv nebude znamenat vzdání se těchto práv, pravomocí nebo opravných prostředků, ani žádné jednotlivé nebo částečné uplatnění takového práva, pravomoci nebo opravného prostředku nebude bránit jakémukoli jinému nebo dalšímu uplatnění těchto práv, pravomocí nebo opravných prostředků.

9.6. Pokud soud příslušné jurisdikce rozhodne, že některé ustanovení těchto Podmínek je podle platných právních předpisů nevymahatelné, bude takové ustanovení z těchto Podmínek vyloučeno a zbývající část těchto Podmínek bude vykládána tak, jako by takové ustanovení bylo vyloučeno, a bude vymahatelná v souladu s jeho podmínkami; v takovém případě však budou tyto Podmínky vykládány tak, aby v co největší míře, která je v souladu s platnými právními předpisy a je jimi povolena, odpovídaly významu a záměru vyloučeného ustanovení, jak jej určil příslušný soud.

9.7. Můžeme převést nebo postoupit veškerá naše práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoli třetí stranu; aniž by to bylo v rozporu s výše uvedeným, mohou být Webové stránky a/nebo jakékoli Služby provozovány třetími stranami. Nesmíte žádným způsobem převádět, postupovat ani zastavovat svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek.