Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Welkom op https://tokentact.net/ (de “Website”).

Onze mail info@tokentact.net

1.2. De Website bevat informatie over platformen van derden (de “Platformen van Derden”) voor handel (de “Diensten”).

1.3. Deze gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw (“U”, “Uw” of “Gebruiker”) gebruik van de Website of de Diensten. U dient deze Voorwaarden in hun geheel te lezen voordat U gebruik maakt van de Services. Deze Voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen U en de beheerder van de Website en als U niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Voorwaarden, dient U het gebruik van de Website onmiddellijk te staken. Door de Website te gebruiken, gaat U akkoord met de Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Deze Voorwaarden bevatten ons Privacybeleid en door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, bevestigt u dat u ook akkoord gaat met ons Privacybeleid (u kunt ons Privacybeleid bekijken door hier te klikken).

2. Subsidiabiliteit

2.1. U bent alleen gerechtigd om de Website te gebruiken als U aan al het volgende voldoet:

2.1.1. Je bent minstens 18 jaar oud;

2.1.2. U hebt het recht, de bevoegdheid en de capaciteit om deze Voorwaarden aan te gaan en u te houden aan alle bepalingen en voorwaarden van deze Voorwaarden;

2.1.3. Het is U niet verboden de Website en/of de Diensten te gebruiken krachtens de wetten van het land waarin U woont of waar U zich bevindt tijdens het gebruik van de Website.

2.2. Wij geven geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de rechtmatigheid van de Website en/of de Diensten en/of het gebruik van de Website en/of de Diensten door een persoon, en zijn niet verantwoordelijk voor illegaal gebruik van de Website en/of de Diensten door de Gebruiker.

3. Beperkte gebieden

3.1. Zonder af te wijken van de algemeenheid van het voorgaande, kunnen Wij, naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid van de Website en/of Diensten (of een deel daarvan) beperken voor: (i) Gebruikers in enig gebied (de “Beperkte Gebieden”), en (ii) van wie Wij redelijkerwijs denken dat ze kunnen blootstaan aan juridische, regelgevende, reputatie- of economische risico’s.

3.2. We kunnen naar eigen goeddunken aanvullende eisen of voorwaarden stellen voordat we Gebruikers accepteren die in of uit bepaalde landen wonen. Bovendien wordt erkend dat als Gebruikers naar de Beperkte Gebieden reizen, de Website en/of Diensten daar onbeschikbaar en/of geblokkeerd kunnen zijn.

4. Verboden activiteiten

4.1. U verbindt zich ertoe om de Website en de Diensten op een respectvolle manier te gebruiken, en U verbindt zich ertoe om niet:

4.1.1. Naar de Website te linken en/of de Website te gebruiken voor het uploaden, downloaden, verspreiden, publiceren of verzenden van (a) informatie of ander materiaal op een manier die inbreuk maakt op rechten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, de bescherming van privacyrechten of enig ander recht; (b) informatie of ander materiaal dat niet mag worden gepubliceerd of gebruikt omdat het een bedreiging, schade, belediging, laster, smaad, racisme of ongepaste inhoud vormt; (c) informatie of ander materiaal dat een virus of andere software bevat die onze computersystemen of derden kan beschadigen of op een manier die het gebruik van de Website door anderen kan beperken of verhinderen; (d) informatie of ander materiaal dat de wet overtreedt; of (e) informatie of ander materiaal dat reclame van welke aard dan ook bevat zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

4.1.2. Toewijzingen, wettelijke vermeldingen of andere eigendomsaanduidingen of -labels op de Website verwijderen of wijzigen;

4.1.3. De Diensten gebruiken via een andere interface dan de Website;

4.1.4. Het gebruik van de Website en/of de Diensten door andere Gebruikers niet hinderen;

4.1.5. Gebruik maken van bots of andere geautomatiseerde methoden om toegang te krijgen tot de Website en/of de Diensten of deze te gebruiken;

4.1.6. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, webbugs, cookies of andere soortgelijke spywareapparaten;

4.1.7. Het uiterlijk of de functie van de Services niet “framen”, “spiegelen” of anderszins nabootsen;

4.1.8. De toepasselijke wet- of regelgeving schenden, illegale activiteiten aanmoedigen of bevorderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van auteursrechten, schending van handelsmerken, laster, schending van privacy, identiteitsdiefstal, hacken, kraken of distributie van vervalste software;

4.1.9. Wijzigingen aanbrengen en/of op enigerlei wijze ingrijpen in de broncode van de Website en software en/of toepassingen uploaden die schade kunnen toebrengen aan de Website of aan derden;

4.1.10. Software of andere technologie die deel uitmaakt van de Website of die wordt gebruikt om de Diensten te leveren, demonteren, decompileren of anderszins onderwerpen aan reverse-engineering.

4.2. U erkent dat, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht dat wij hebben, in het geval wij bezorgd zijn dat Uw gebruik van de Website niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Voorwaarden of enig toepasselijk recht, wij Uw gebruik van de Website of de Diensten kunnen volgen, U de toegang tot de Website kunnen ontzeggen, Uw gedragspatronen op de Website aan derden kunnen doorgeven, en elke andere actie die wij passend achten om haar eigendom en/of rechten en/of rechten van derden te beschermen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. De Website en de inhoud ervan, met inbegrip van het videomateriaal, tekst, foto’s, logo’s, ontwerpen, muziek, geluid, cijfers, handelsmerken en alle andere inhoud die de Website bevat, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Ons of van derden.

5.2. Tussen ons en de Gebruiker behouden wij alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Website en de Diensten. Het gebruik van de Website en/of de Diensten verleent de Gebruiker geen van de intellectuele eigendomsrechten die zijn belichaamd in de Website en/of de Diensten, anders dan het recht om de Website en/of de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Voorwaarden.

5.3. De Gebruiker mag de Website en/of de Diensten alleen gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

5.4. U zult de inhoud van de Website niet wijzigen, decompileren, demonteren, onderwerpen aan reverse engineering, kopiëren, overdragen, afgeleide werken ervan maken, verhuren, in sublicentie geven, distribueren, reproduceren in een frame, opnieuw publiceren, scrapen, downloaden, weergeven, verzenden, posten, leasen of verkopen in welke vorm of op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, gebruiken voor enig ander doel dan voor het gebruik van de Website of de Diensten in overeenstemming met de Voorwaarden of anderszins exploiteren zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1. Uw gebruik van de Website en/of de Diensten is geheel op eigen risico. Voor zover wettelijk toegestaan wijzen Wij alle garanties af, expliciet of impliciet, in verband met de Website en de Diensten en Uw gebruik daarvan, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk, bruikbaarheid, autoriteit, nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid. Dienovereenkomstig worden de Services, met inbegrip van alle inhoud en functies die beschikbaar worden gesteld op, toegankelijk zijn via of verzonden worden vanaf de Website, geleverd op “as is”, “as available” en “with all faults” basis.

6.2. Zonder af te wijken van de algemeenheid van het voorgaande, aanvaarden Wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige (a) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van de inhoud op de Website; (b) elke onderbreking of beëindiging van overdracht naar of van de Website of via de Diensten; (c) bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door derden naar of via de Website of de Diensten kunnen worden verzonden.

6.3. U stemt ermee in om ons te vrijwaren van enige schade, direct of indirect, aan U en/of enige andere derde partij, met betrekking tot de Website en/of de Diensten en U bent als enige verantwoordelijk voor enige van Uw beslissingen die U neemt vertrouwend op de inhoud van de Website en/of de Diensten.

6.4. In geen geval zullen Wij aansprakelijk zijn jegens U of een derde partij voor enige speciale, directe, indirecte, incidentele, bijzondere, bestraffende of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst of verloren gegevens voortvloeiend uit Uw gebruik van de Website en/of de Diensten of andere materialen op, toegankelijk via of gedownload van de Website of als onderdeel van de Diensten, ongeacht of dit is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie, en ongeacht of Wij wel of niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van deze schade en in gevallen waarin een rechterlijke instantie Ons aansprakelijk acht, zal haar aansprakelijkheid niet meer dan 100 USD bedragen. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in het van toepassing zijnde rechtsgebied.

6.5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van telefoon- of netwerklijnen, computer-onlinesystemen, servers of providers, hardware, software, storingen als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet (of ontoegankelijkheid van het internet) of incompatibiliteit tussen de Website of de Services en Uw browser en/of andere apparatuur. Zonder af te wijken van de algemeenheid van het bovenstaande, aanvaarden Wij geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor Uw gebruik van het internet.

7. Diensten of inhoud van derden

7.1. Tijdens het gebruik van de Diensten kunt U inhoud of diensten bekijken die door derden worden geleverd, inclusief advertenties en beoordelingen met betrekking tot de Platformen van Derden.

7.2. Dergelijke inhoud of diensten worden niet door ons beheerd, onderschreven of goedgekeurd en zijn mogelijk niet altijd nauwkeurig of actueel.

7.3. Dienovereenkomstig raden wij u aan om alle informatie onafhankelijk te verifiëren voordat u erop vertrouwt, en alle beslissingen of acties die worden ondernomen op basis van dergelijke informatie zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid.

8. Links

8.1. De Website kan links, inhoud, advertenties, promoties, logo’s en ander materiaal van andere websites of software bevatten die worden beheerd of aangeboden door derden (de “Links”). Wij waarschuwen U ervoor ervoor te zorgen dat U de risico’s van het gebruik van dergelijke websites, software of materialen begrijpt voordat U iets ophaalt, gebruikt, erop vertrouwt of iets koopt via deze websites of software, of op basis van dergelijke materialen. Dergelijke Links worden uitsluitend voor Uw gemak aangeboden en U stemt ermee in dat U ons onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zult stellen voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op andere websites of software.

8.2. De opname van Links op de Website is geen goedkeuring, autorisatie, sponsoring, affiliatie of enige andere connectie tussen Ons en deze websites, software of hun exploitanten.

8.3. Wij hebben dergelijke Links niet of niet allemaal beoordeeld en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of software waarnaar wordt verwezen. Wij waarschuwen U ervoor ervoor te zorgen dat U de risico’s van het gebruik van dergelijke websites of software begrijpt voordat U iets ophaalt, gebruikt, erop vertrouwt of koopt via deze websites of software. In geen geval zult U ons aansprakelijk stellen voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op andere websites.

8.4. Het is Uw verantwoordelijkheid om de voorwaarden en het beleid van dergelijke websites van derden te lezen, en we raden U ten zeerste aan om deze zorgvuldig te lezen voordat U met dergelijke derden in zee gaat.

9. Diverse

9.1. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd Services wijzigen, aanpassen of stopzetten en/of nieuwe Services introduceren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat U lijdt als gevolg van dergelijke wijzigingen en U kunt in dit opzicht geen claims tegen ons indienen.

9.2. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen wij U hiervan op de hoogte stellen door de meest recente versie te publiceren en de datum bovenaan deze pagina te wijzigen. Door de Website te blijven gebruiken nadat wijzigingen van kracht zijn geworden, wordt U geacht akkoord te gaan met de herziene Voorwaarden.

9.3. De Gebruiker stemt ermee in dat de overdracht van informatie naar of van de Website geen relatie creëert die afwijkt van de relaties die in deze Voorwaarden zijn gespecificeerd.

9.4. Deze voorwaarden en het privacybeleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vormen de enige geldige overeenkomsten tussen ons en de gebruiker, en geen enkele verklaring, belofte, toestemming of toezegging, schriftelijk of mondeling, die niet is opgenomen in de voorwaarden of het privacybeleid zal bindend zijn voor de partijen.

9.5. Geen enkele nalatigheid of vertraging van onze kant bij de uitoefening van enig recht, macht of rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst zal gelden als een verklaring van afstand daarvan, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht, macht of rechtsmiddel enige andere of verdere uitoefening daarvan of de uitoefening van enig ander recht, macht of rechtsmiddel uitsluiten.

9.6. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar is onder het toepasselijk recht, dan wordt die bepaling uitgesloten van deze Voorwaarden en wordt de rest van deze Voorwaarden geïnterpreteerd alsof die bepaling zo was uitgesloten en afdwingbaar is in overeenstemming met de voorwaarden ervan; op voorwaarde echter dat deze Voorwaarden in een dergelijk geval zo worden geïnterpreteerd dat, voor zover consistent met en toegestaan door het toepasselijk recht, uitvoering wordt gegeven aan de betekenis en bedoeling van de uitgesloten bepaling zoals bepaald door de bevoegde rechtbank.

9.7. Wij kunnen al Onze rechten en verplichtingen uit hoofde hiervan overdragen of toewijzen aan derden; zonder af te wijken van het bovenstaande, kunnen de Website en/of de Diensten worden beheerd door derden. U mag Uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele wijze overdragen, toewijzen of verpanden.